210745uhx0psuc1ujpp7ou

維生素D只要透過曬太陽,人體就會自然產生,能幫助鈣質吸收,預防骨質疏鬆,不愛曬太陽的人,就只能靠吃東西來補充,但要吃什麼?香菇是個好選擇,英國每日郵報報導,拿新鮮的香菇曬太陽1小時,它的維生素D含量會跟維生素D補充錠一樣多。
夏天越來越近,太陽公公高高掛,怕曬黑的愛美女生都躲起來不出門,還有工作太忙,常常在室內辦公,沒曬到太陽的人都要小心,這樣很容易缺乏維生素D,影響人體的鈣質吸收,老了可會有骨質疏鬆危機。
小小一包香菇能成為這些人的救星嗎?英國每日郵報報導,根據研究,香菇買回家後把包裝拆了,拿去曬太陽1個小時,香菇所產生的維生素D含量,跟維生素D補充錠一樣多。
台大醫院營養部主任鄭金寶:「香菇裡面有一個成分,它是經過日照以後會,結構是更像活性維生素D,可以幫助我們腸胃道對鈣質的吸收。」
營養師也說,台灣日照充足,一般人缺乏維生素D,醫生都會建議他多去曬曬太陽,人體自然就能合成維生素D,而香菇也是把陽光裡的紫外線轉化成維生素D,而且經過烹調也不會流失,一份香菇曬1小時太陽,能提供成年人每日所需1/2到2/3的維生素D。
怕曬黑的人,或許能讓香菇代替你曬太陽,然後再吃下肚,就不怕缺乏維生素D了。 


 

 

 文章內容取自於網路

 

 侵權時請告之


<p align=center><font color=#006699></font></p>
<table title=Pianu style="HEIGHT: 640px; WIDTH: 480px" borderColor=#000000 cellSpacing=0 cellPadding=25 align=center background=http://pcdn1.rimg.tw/photos/2550465_gaxozr8_l.gif border=1>
<tbody>
<tr>
<td>
<table title=Pianu style="HEIGHT: 640px; WIDTH: 480px" borderColor=#aaaaaa cellSpacing=0 cellPadding=5 align=center background=http://pcdn1.rimg.tw/photos/2738115_dv8mrdu_l.gif border=1>
<tbody>
<tr>
<td>
<table cellSpacing=2 cellPadding=2 align=center bgColor=#000000 background=http://pcdn1.rimg.tw/photos/2265767_ayyqr3u_l.gif border=1>
<tbody>
<tr>
<td>
<div align=center>
<div style="HEIGHT: 640px; BACKGROUND: url(http://pcdn1.rimg.tw/photos/2738103_pap82sa_l.jpg); FILTER: Alpha(opacity=100,style=0); WIDTH: 480px"><font color=#006699><embed type=application/x-shockwave-flash height=640 width=480 src=http://6.mms.blog.xuite.net/6/4/8/d/23986147/blog_2061330/dv/52885468/52885468_5.swf wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></embed> </font></div>
<div id=table1><embed style="HEIGHT: 800px; POSITION: absolute; LEFT: 100px; TOP: 250px; WIDTH: 480px" type=application/x-shockwave-flash height=640 width=480 src=http://6.mms.blog.xuite.net/6/4/8/d/23986147/blog_2061330/dv/36922519/36922519_2.swf wmode="transparent" allowscriptaccess="never">
<div id=table1>&nbsp;</div>
<div><img title=210745uhx0psuc1ujpp7ou class="cr appphoto-pic0" alt=""210745uhx0psuc1ujpp7ou"" src="http://pcdn1.rimg.tw/photos/3655399_pwomlr3_l.jpg" /><br>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 29px"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font face="arial, STHeiti, pmingliu, sans-serif !important"><font style="FONT-SIZE: 14px"><strong><font size=4><font color=#0000f0>維生素D只要透過曬太陽,人體就會自然產生,能幫助鈣質吸收,預防骨質疏鬆,不愛曬太陽的人,就只能靠吃東西來補充,但要吃什麼?香菇是個好選擇,英國每日郵報報導,拿新鮮的香菇曬太陽1小時,它的維生素D含量會跟維生素D補充錠一樣多。</font></font></strong></font></font></font></p>
<br>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 29px"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font face="arial, STHeiti, pmingliu, sans-serif !important"><font style="FONT-SIZE: 14px"><strong><font size=4><font color=#0000f0>夏天越來越近,太陽公公高高掛,怕曬黑的愛美女生都躲起來不出門,還有工作太忙,常常在室內辦公,沒曬到太陽的人都要小心,這樣很容易缺乏維生素D,影響人體的鈣質吸收,老了可會有骨質疏鬆危機。</font></font></strong></font></font></font></p>
<br>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 29px"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font face="arial, STHeiti, pmingliu, sans-serif !important"><font style="FONT-SIZE: 14px"><strong><font size=4><font color=#0000f0>小小一包香菇能成為這些人的救星嗎?英國每日郵報報導,根據研究,香菇買回家後把包裝拆了,拿去曬太陽1個小時,香菇所產生的維生素D含量,跟維生素D補充錠一樣多。</font></font></strong></font></font></font></p>
<br>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 29px"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font face="arial, STHeiti, pmingliu, sans-serif !important"><font style="FONT-SIZE: 14px"><strong><font size=4><font color=#0000f0>台大醫院營養部主任鄭金寶:「香菇裡面有一個成分,它是經過日照以後會,結構是更像活性維生素D,可以幫助我們腸胃道對鈣質的吸收。」</font></font></strong></font></font></font></p>
<br>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 29px"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font face="arial, STHeiti, pmingliu, sans-serif !important"><font style="FONT-SIZE: 14px"><strong><font size=4><font color=#0000f0>營養師也說,台灣日照充足,一般人缺乏維生素D,醫生都會建議他多去曬曬太陽,人體自然就能合成維生素D,而香菇也是把陽光裡的紫外線轉化成維生素D,而且經過烹調也不會流失,一份香菇曬1小時太陽,能提供成年人每日所需1/2到2/3的維生素D。</font></font></strong></font></font></font></p>
<br>
<p style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 29px"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font face="arial, STHeiti, pmingliu, sans-serif !important"><font style="FONT-SIZE: 14px"><strong><font size=4><font color=#0000f0>怕曬黑的人,或許能讓香菇代替你曬太陽,然後再吃下肚,就不怕缺乏維生素D了。</font>
<div align=center>
<div style="HEIGHT: 640px; BACKGROUND: url(http://pcdn1.rimg.tw/photos/2738103_pap82sa_l.jpg); FILTER: Alpha(opacity=100,style=0); WIDTH: 480px"><font color=#006699><embed type=application/x-shockwave-flash height=640 width=480 src=http://6.mms.blog.xuite.net/6/4/8/d/23986147/blog_2061330/dv/52885468/52885468_5.swf wmode="transparent" allowscriptaccess="never"></embed> </font></div></div></font></strong></font></font></font></div></div></div></tr></tbody></table></tr></tbody></table></tr></tbody></table>
<p>&nbsp;</p>
<center class=left style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 5px">&nbsp;<a href="http://tw.myblog.yahoo.com/wendy0604@kimo.com" target=blank><font color=#ff0000 size=2 face=標楷體><strong><img style="HEIGHT: 200px; WIDTH: 140px" border=0 alt="""""" src="http://pcdn1.rimg.tw/photos/3562299_4vja1vg_l.gif" /></strong></font></a></center>
<center class=left style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 5px"><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/wendy0604@kimo.com" target=blank><font color=#ff0000 size=2 face=標楷體><strong></strong></font></a>&nbsp;</center>
<center class=viewbox style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;文章內容取自於網路</center>
<center class=viewbox style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</center>
<center class=viewbox style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;侵權時請告之</center>
arrow
arrow
    全站熱搜

    小雪兒 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()